Klassen und Lehrer

Unsere Klassen und Lehrer    2022/2023 
                      

Klasse  Klassenleiterin  Horterzieherin  Elternvertreter
 1a  Fr. Behringer  Fr. Staudte  Fr. Biebrach/ Fr. Schubert
 2a  Fr. Surek  Fr. Dittrich  Fr. Pilz/ Fr.Hohlstein
 2b  Fr. Ellrich  Fr. Dittrich  Fr. Böhnisch/ Hr. Schleicher
 3a  Fr. Pfister  Fr. Balbierer  Fr. Kircher/Fr.Börner
 4a  Fr. Senftleben  Fr. Machalett  Fr. Hammer/Fr.Bischof
 4b  Fr. Menzel  Fr. Machalett  Fr. Henkel/ Fr. Eccarius 
sowie Fr. Gresser, Fr. Köllmer  

Schulelternsprecher:  Fr. Henkel / Fr. Kircher